Op deze pagina kunt u de verschillende documenten downloaden die door de Stichting zijn ingediend over omgevingsvergunningen, persartikelen, op het (voor) ontwerp bestemmingsplan Duivendrecht, etc.

Sloop rijtjes huizen bij station Duivendrecht?
Ingezonden brief n.a.v. artikel in Parool ‘Investeren in ov blijft hard nodig’ met als laatste alinea ‘sloop rijtjes huizen bij station Duivendrecht moet als optie op tafel liggen’ (4 maart 2019, pagina 2 en 3). Klik hier voor de brief.

Korenbloemstraat - blues
Plannen voor renovatie moeten passen in het dorpse karakter en recht doen aan de leefbaarheid in dat straatje en het behoud van een uniek stukje historisch Duivendrecht.
Voor de inspreektekst tijdens de commissie Ruimte d.d. 15 januari 2019, klik hier. Voor het artikel in het Weekblad Ouder-Amstel van 23 januari 2019, klik hier.

Zienswijze concept verkiezingsprogramma 2018-2022 waarvoor inwoners 4 1/2 dag de ruimte kregen te reageren
Klik hier voor de Zienswijze d.d. 6 mei 2018 op het concept coalitieprogramma waarin 
fundamentele zaken, zoals duurzaamheid, milieuzone, een vitaal Dorpshart Duivendrecht, een kloppend huishoudboekje, bewust? zeer vaag zijn gelaten. 

Bezwaarschrift bestemmingsplan wijziging 't Reijgersbosch 19 mei 2017
Bij dit bezwaarschrijft is geen sprake van het dwarsbomen van gemeente of tijdelijke huisvesting van jongeren in het pand. De bedoeling van het bezwaar is te voorkomen dat de gemeente door de verkeerde functie voor het pand te vergunnen onnodige risico’s loopt. Een voorlopige voorziening zal ook niet worden aangevraagd om te opknapplannen van deze zomer tegen te gaan; het gaat zuiver om een juridisch correcte vergunning. Klik hier om het bezwaarschrijft te lezen.

Foto impressie van de inloopavond Entrada op 15 mei 2017
Ook vanwege de zeer korte aankondiging (6 dagen van te voren!) niet aanwezig kunnen zijn bij de inloopavond op 15 mei 2017?
Bijgaand via foto’s van de diverse panelen de prille?! plannen voor de woningbouw ontwikkeling van het gebied Entrada, zoals gepresenteerd. Klik hier voor de foto impressie.
Geen kantoren meer tussen metrostation Van der Madeweg en Jupiter maar een kakelverse woonwijk met zo’n 1.200 woningen! Ofwel in plaats van de (leegstaande) kantoren een extra Duivendrechtse hoogbouw kern!
Er zijn vragen te over. Hoe vindt o.a. aansluiting met de ‘oude’ woonkern Duivendrecht plaats? Dat is nog niet bekend.
Via Drechtje houdt de Stichting Vrienden van Duivendrecht de inwoners op de hoogte! 


Bouwplannen 129 (zorg) woningen in de Zonnehof
De Stichting heeft samen met een groep Zonnehofbewoners uit Saturnus en Jupiter brieven gestuurd, gesprekken gevoerd en en zienswijzen ingediend tegen de overschrijding van de bouwplannen van maar liefst ruim 40% i.p.v. de toegestane 10%. De gemeente wijst elke vorm van overleg af en kiest er bewust voor de zaak te vertragen en te juridiseren. De Stichting betreurt dat zeer, omdat zij, zoals zovele Duivendrechters heel graag wil dat de hekken en de kale stukken verdwijnen en het in de Zonnehof weer netjes wordt. Stukken zijn te downloaden via onderstaande links.

Een aantal bewoners heeft de voorzitter van de Stichting verzocht hen op persoonlijke titel bij te staan in de beroepsprocedure. Informatie over deze procedure wordt ongepersonalificeerd in een later stadium opgenomen op deze site.

Bezwaarschrift oplaadpunten Waddenlandweg ter hoogte nr. 25 en het Dorpshuis
Ken uw gemeente denkt de Stichting Vrienden van Duivendrecht. Het bezwaarschrift richt zich op het feit dat de Waddenlandweg niet bestaat in Duivendrecht. Het Waddenland bestaat wel. De Stichting ziet graag dat een correct besluit wordt genomen door de gemeente. Voor het ingediende bezwaarschrift klik hier. 

 

Verzoek tot handhaving bestemmingsplan Duivendrecht, perceel In de Pelmolen 1-3 (apotheek)

 • Bestemmingsplannen worden niet voor niets opgesteld en elke 10 jaar opnieuw herzien. Bewoners en ondernemers weten daardoor wat er wel en niet is toegestaan in de openbare ruimte. Als er van bestemmingsplannen afgeweken moet worden, dan zijn daar spelregels voor. Het is dus niet mogelijk om zonder toestemming van de gemeente een 'bestemming'  zelf te veranderen. Dat gebeurt nu wel in het pand van de apotheek in Duivendrecht. De Stichting heeft een verzoek tot handhaving ingediend. Verzoek handhaving bestemmingsplan pand In de Pelmolen 1-3. Het dossier is in behandeling onder nummer Z2015-004736.
 • Aangezien er tot op heden geen inhoudelijke reactie is geweest op het verzoek van de Stichting, heeft zij haar verzoek met bijgaande brief inclusief bijlage doorgestuurd aan de raad van Ouder-Amstel, met het verzoek de beantwoording te bespoedigen.
 • Ook dit dossier heeft een volgende brief nodig van de Stichting. Tweede verzoek handhaving bestemmingsplan pand In de Pelmolen 1-3.
 • Drie keer is scheepsrecht, zullen we maar zeggen, weer een nieuwe huurder in de apotheek en het derde verzoek handhaving bestemmingsplan In de Pelmolen 1-3.
 • Gemeente heeft op 7 maart 2016 de eigenaar van de apotheek een waarschuwing gegeven, dat hij zich moeten houden aan het bestemmingsplan en dus alleen mag verhuren aan huisartsen en apotheek. Apotheek krijgt voor elke overtreding een bestuurlijke boete, die kan oplopen tot €15.000 per huurder! Gemeente zegt nl. dat er geen maatschappelijke noodzaak is tot het opnemen van meer functies in het gebouw van de apotheek. Er zijn op het Dorpsplein meer dan voldoende mogelijkheden. En, niet onbelangrijk, geeft zulke dienstverlening op het Dorpsplein een aantrekkende kracht op de winkels van het Dorpsplein en het behoud van de levendigheid van het centrum’.
 • De apotheker laat het er niet bij zitten en benadert nu de raadsleden. De Stichting heeft een toelichting geschreven aan de raadsleden: Kom op voor de kansen voor het Dorpsplein, want extra bedrijven toestaan in de AHOED betekent blijvende leegstand op het plein!
 • Door het inspreken van de huisarts op donderdag 2 juni 2016 blijkt dat al vanaf dag één de apotheker opzettelijk de bestemmingsplanvoorschriften aan z'n laars lapte! Lees hier de brief van de Stichting aan de gemeente die hierover een reactie van de gemeente vraagt. 

Verzoek handhaving Omgevingsvergunning dakkapel voordakvlak, Rijksstraatweg 185 en 177.

 • Onze gemeente lijkt dwalende te zijn. De inkt van de verplicht te volgen trendsetter dakkapel is nog niet droog, of er is al een grove trendbreuk. Voor het verzoek voor handhaving en meer, klik hier. 
 • De Stichting heeft met verbazing kennis genomen van het feit dat de gemeente ervoor kiest haar Zienswijze, die op tijd is ingediend, niet in behandeling wil nemen. Wel beschouwd de gemeente uit eigener beweging de Zienswijze van de Stichting opeens als Bezwaarschrift?! De Stichting heeft derhalve een verduidelijking op haar Zienswijze mét een Voorstel voor het vervolg aan de gemeente gestuurd, om een pragmatische oplossing voor het vervolg te bieden.Voor de Zienswijze, klik hier en voor de verduidelijking met Voorstel voor het vervolg, klik hier.
 • De Stichting wil graag zonder langdurige juridische procedures omgevingsvergunning WXO2015-138 in lijn brengen met de trendsetter buurt dakkapel. Zij heeft hiertoe op 3 november 2015 gesproken met de indieners van de vergunnning. Zoals blijkt is ook hier: The Devil is in the Details. Klik hier voor onze inhoudelijke reactie op het voorstel van de indieners van de vergunning.
 • Het gaat maar door. Gemeente breekt het overleg af en kiest voor de juridische procedure. De Stichting heeft nooodgedwongen een inhoudelijk bezwaarschrift moeten opstellen. Klik hier voor het bezwaarschrift, zonder alle bijlagen. Stuur een mailtje naar vriendenvanduivendrecht@gmail.com om de bijlagen te ontvangen.
 • Gemeente verplaatst op 20 januari 2016 de hoorzittingdatum van 26 januari 2016 naar een dag waarvan zij op voorhand weet dat de Stichting niet beschikbaar is. In het aansluitende contact is de gemeente niet te vermurwen de datum aan te passen. Op de aangetekende brief d.d. 27 janauri 2015 van met het verzoek Nadrukkelijk te worden gehoord, komt geen enkele reactie van de gemeente. Klik hier voor de aangetekende brief zonder bijlagen

Stichting spreekt 3 sept. 15 in bij de Raadscommissie Waterbeheer in de gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam heeft het initiatief heeft genomen tot het opstellen van een Watervisie, waarmee de bestemming van het natte gebied binnen de gemeente Amsterdam wordt benoemd. Echter, op de plek van de Duivendrechtse Vaart (grondgebied Ouder-Amstel) heeft Amsterdam nu een goederenoverslag ingetekend. Dat betekent dat, als de Amsterdamse plannen niet worden tegengehouden, de Duivendrechtse woonbootbewoners moeten wijken. Verder vindt de Stichting het niet passen met de ontwikkeling van het 'oude' Industrieterrein Amstel, een hippe nieuwe buurt met woningen, kantoren, hotels en aan water gerelateerde recreatie. Het naastgelegen water van de Duivendrechtse Vaart bestemmen als gebied voor overslag van goederen staat haaks op deze ontwikkelingen.
Meer weten? De inspreektekst kunt u hier downloaden.  En het youtube filmpje van het inspreken bekijkt u hier.


Het Gezondheidscentrum In de Pelmolen 1 en de parkeersituatie
De Stichting feliciteert het gezondheidscentrum met haar opening. Ook de burgemeester was hierbij aanwezig. Daarna bleef het stil en het zandstrandje van Duivendrecht in de bocht van De Omgang waar 7 extra parkeerplaatsen moesten komen, ligt braak. Opmerkelijk, want een gemeente hoort zich te houden aan gemaakte beloftes en besluiten omdat zij anders niet geloofwaardig is. Immers, tijdens de commissievergadering op 10 april 2014 is een (naar zeggen van de gemeente) weloverwogen en onderbouwd besluit genomen voor de aanleg van 7 extra parkeerplaatsen om het parkeersluipverkeer in In de Pelmolen te voorkomen. Bovendien zou meteen duidelijk bewegwijzerd worden dat De Omgang een 30 km is én is toegezegd dat na aanleg de verkeersveiligheid extra gemonitord en geëvalueerd zou worden.

Analyse en advies gevraagd omgevingsvergunning AHOED.
De Stichting heeft een advies gevraagd aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), naar aanleiding van de afgegeven omgevingsvergunning voor het gezondheidscentrum. Dit verzoek voor een objectief en deskundig verkeersveiligheidadvies kunt u hier downloaden

WOB-verzoek vergunningsaanvragen Spaklerweg 52 ingediend
Op 21 januari jl. heeft de Stichting verzocht voor inzage in de stukken aangaande Spaklerweg 52. Op 28 januari is een herinneringsverzoek gezonden. Tot op heden heb ik het gevraagde niet mogen ontvangen. Dat is de directie aanleiding een WOB­-verzoek in te dienen voor de vergunningsaanvragen op de Spaklerweg 52. U kunt het verzoek hier downloaden.

Zienswijze + pleitnota omgevingsvergunning WX0214-016 in het voordakvlak van de Rijksstraatweg 199 te Duivendrecht.
De Stichting maakt bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning van een dakkapel in het voordakvlak van de woning aan de Rijksstraatweg 199 te Duivendrecht om de volgende redenen.
Op 8 april 2013 om 17:45 uur vindt er een hoorzitting plaatst op het gemeentehuis in Ouderkerk. Klik hier voor de pleitnota van de Stichting met daarin de professionele visie van de Ir. G.A. van Es, architect bij HVE architecten bv, op het unieke ensemble karakter van deze, door architect J.C. Teunisse, eind jaren dertig gebouwde woningen.

Het laatste gedeelte van de Rijksstraatweg in Duivendrecht, vanaf de Meidoornstraat in zuidelijke richting is een beeldbepalend, karakteristiek stukje stedenbouw. Een mooi geconserveerd voorbeeld van lintbebouwing waar aan de westkant het agrarisch landschap achter de bebouwing grotendeels behouden is (enige dissonant is een aantal twee-onder-kap woningen). De gevelwand aan de oostkant van de Rijksstraatweg wordt gevuld met een ensemble van drie blokken eengezins- woningen (5-9-9), gebouwd in de periode 1930-1935. Typerend zijn de erkers en de entreedeuren met ronde bovenkant. De brede kozijnen op de verdieping, aan de bovenzijde direct aansluitend op de forse overstekende gootlijst en het lichthellende dakvlak versterken de horizontale oriëntatie, die het lineaire beeld van dit soort dorpse lintbebouwing nog eens accentueert. Klik hier voor de zienswijze.

 

Aanvulling op de Zienswijze Bestemmingsplan Duivendrecht, samengevat vraagt de Stichting op 4 maart 2013
- Minimaal opname van die gebouwen, die als monumenten en bijzondere objecten in de gemeente Ouder-­‐Amstel (Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht en Waver) in kaart zijn gebracht en zijn beschreven op de digitale monumentenkaart Ouder-­‐Amstel als karakteristiek object/bouwwerk

- Opname van uniforme bepalingen aan ‘ karakteristiek bouwwerk’ , gebruikmakend van definities in vigerende bestemmingsplan(nen) in Ouder-­‐Amstel
- Opname van het bestemmingsplan Molenkade Duivendrecht aan het ontwerp bestemmingsplan Duivendrecht
- Opnieuw ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan Duivendecht  aangevuld met ‘karakteristieke gebouwen’ en het gebied ‘Molenkade’ 

Klik hier voor de aanvullende zienswijze 

Zienswijze op Ontwerp Bestemmingsplan Duivendrecht

De inspreekreactie van de Stichting heeft twee onderdelen. Procedureel en inhoudelijk. Inhoudelijk 26 aandachtspunten en procedureel is dat er 1.  

Bij de ter inzage legging kiest de gemeente er weer voor een korte reactie termijn te geven. Niet in kalenderdagen, want daarme voldoet de gemeente helemaal aan de wet. De Stichting vindt periode van ter inzage legging zeer ongelukkig: vlak voor de Kerstdagen en de Jaarwisseling; een periode dat inwoners gezellig samenzijn met vrienden en familie of genieten van een welverdiende vakantie. Ook de bestuurders, politiek en vele ambtenaren van de gemeente Ouder-­Amstel werken niet in deze periode, er is namelijk twee weken ‘kerstreces’. 

Met de Stichting is GEEN vooroverleg geweest, ook is de Stichting nooit geïnformeerd over de ter inzage legging van voorliggend (voorontwerp en ontwerp) plan. De Stichting had graag gezien dat zij als direct belanghebbende en ook als zodanig bij de gemeente bekend, actief betrokken zou worden in het (voor)traject. Dit had voor beide partijen veel voordeel opgeleverd.

Helaas kiest de gemeente er niet voor de Stichting actief te benaderen voor dit bestemmingsplan traject. Het is echter nog niet te laat en de Stichting reikt de bestuurders nogmaals de hand. Wij zijn benieuwd, gaan de bestuurders er dit maal op in? 

Lees de Zienswijze van de Stichting op het Ontwerp Bestemmingsplan Duivendrecht.

Scan van de faxverzendbevestiging van de Zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan Duivendrecht.

 

Reactie op Voorontwerp Bestemmingsplan Duivendrecht

De inspreekreactie van de Stichting heeft twee onderdelen. Procedureel en inhoudelijk. Procedureel hebben wij 4 aandachtspunten en inhoudelijk volgt onze reactie na onze zorgvulidige bestudering. 
De gemeente had inwoners en belanghebben een termijn van 2 weken gegeven om te reageren. De Stichting heeft ook 2 weken gevraagd aan de gemeente voor een reactie op haar aandachtspunten.
De beantwoording heeft plaatsgevonden via het opnemen van een bijlage ' beantwoording reacties' in het ontwerp bestemmingsplan. Jammer genoeg geen persoonlijk contact, waar de Stichting meermalen om heeft verzocht.

Lees de schriftelijke Reactie van de Stichting op het Voorontwerp Bestemmingsplan