Op deze pagina kunt u de verschillende zienswijzen, petitie en inspreekteksten downloaden die door de Stichting zijn opgesteld tegen de onsamenhangende plannen die de gemeente Ouder-Amstel heeft voor het Dorpshart Duivendrecht.

Zienswijze Omgevingsvergunning bouw 129 (zorg)woningen in de Zonnehof
De Stichting heeft samen met een groep Zonnehofbewoners uit Saturnus en Jupiter een Zienswijze ingediend tegen de overschrijding van de bouwplannen van maar liefst ruim 40% i.p.v. de toegestane 10%. De gemeente wijst elke vorm van overleg af en koos er bewust voor de zaak te vertragen en te juridiseren. De Stichting betreurt dat zeer, omdat zij, zoals zovele Duivendrechters heel graag wil dat de hekken en de kale stukken verdwijnen en het in de Zonnehof weer netjes wordt.

Informatie over ad hoc ingelaste commissievergadering 8 mei 2017, 20:30 in Ouderkerk
En opeens is er dan een versnelling! Na maanden van radiostilte wordt iedereen (inwoners en raadsleden) in de meivakantie  opgetrommeld om binnen 6 (zes!) te verschijnen!

Samen maken wij het Dorpshuis. Voorstel bewoner oktober 2015 opknappen slechte kant Dorpshuis

Reactie op collegevoorstel inrichtingplan Dorpshart
Bij deze geven wij, Stichting Vrienden van Duivendrecht, onze reactie op het voorstel aan B&W ‘Voorlopig ontwerp inrichting openbare ruimte Dorpsplein Duivendrecht’, dat op dinsdag 9 december a.s. ter besluitvorming voorligt. Klik hier voor de reactie.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2013 … 
Vies, rommelig en verwaarloosd. Dorpshart Duivendrecht is er helemaal klaar mee!
Een nieuw opgeknapt Dorpsplein, dàt willen we. Bewoners zijn het helemaal zat.
Vul hier de plaatsnaam in, log in en stem voor een opgeknapt Dorpshart Duivendrecht. 
Samen kunnen we Doen!

Wil je het hele interview horen? Klik hier. Of ben je geïntersseerd naar ’the making of’? Klik dan hier.

 

Zienswijze bouw Dorpshuis Duivendrecht
De Stichting heeft op 1 april (het is écht geen grap!) een Zienswijze ingediend omdat de gemeente niet alle stukken voor de aanvraag van de bouwplannen van het nieuwe Dorpshuis openbaar heeft gemaakt. En dit, terwijl de Wet zegt dat dit wel moet!

De Stichting Vrienden van Duivendrecht hoopt dat deze grove fout door de gemeente wordt gecorrigeerd. Dat kan eenvoudig door de ‘vergeten’ stukken, nog 6 weken ter inzage te leggen, zodat de plannen voor het opknappen van het Dorpshart niet onnodig worden vertraagd vanwege pocedureel geklungel van onze gemeente! Interesse in de zienswijze? Klik hier. 

Maandag 10 februari 2013, zienswijze ontwerp wijzigingsplan Dorpshart Duivendrecht
Om de plannen voor het Dorpsplein mogelijk te maken is een wijziging van het Bestemmingsplan nodig. Dat wordt geregeld in het Ontwerp Wijzigingsplan Dorpshart Duivendrecht. De Stichting heeft een Zienswijze ingediend. Belangrijkste zaken die volgens de Stichting moeten worden aangepast betreffen 1. juiste beschijving van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en het opnemen van het onderzoek naar de parkeerbehoefte, 2. opnemen dat naar creatieve (parkeer) oplossingen wordt gezocht en niet (zoals het nu staat beschreven) een verslechtering is van het plein en 3. geld blijkt altijd een hekel punt, dat blijkt o.a. uit het enorm afgeslankte voorliggende plan. Het college van B&W is volgens de wet verplicht een exploitatieplan op te stellen als onderdeel van dit wijzigingspan. Het zit er niet bij, dus de Stichting vraagt dat alsnog op te nemen.
Verder wil de Stichting een aantal onzorgvuldigheden aangepast zien. Voor de tekst van de zienswijze, klik hier.

Vrijdag 20 december 2013, zienswijze uitbreidingsplannen Plus in relatie tot het parkeren Dorpspleingebied
Allereerst is de Stichting zeer blij met het door de Plus supermarkt genomen initiatief de vloeroppervlakte te willen uitbreiden. Laat daar geen enkele twijfel over zijn! Dit zal zeker een positieve stimulans geven voor de andere winkeliers én de levendigheid op het Dorpsplein.
De aanvraag van de omgevingsvergunning van de Plus supermarkt kan echter niet los worden gezien van de verdere ontwikkelingen in het Dorpspleingebied. Daarbij komt dat het college op donderdag 12 december 2013 van de raad de opdracht heeft gekregen te komen met scenario’s voor alternatieve mogelijkheden aangaande het parkeren in het Dorpspleingebied. De Stichting reikt het college graag de helpende hand en geeft diverse scenario’s om de parkeersituatie in het dorpspleingebied te verbeteren én te verruimen. Klik hier. 

Commotie in de Commissievergadering Dorpshart Duivendrecht?!
Tijdens en na de raadscommissievergadering van 11 april jl. is veel commotie ontstaan rond de afwezigheid van een vertegenwoordiging van de Stichting Vrienden van Duivendrecht.
De Stichting heeft hierop een persbericht doen uitgaan (klik hier), heeft bij de raadsgriffier om opheldering gevraagd (klik voor de brief).
Verder heeft de Stichting ook gereageerd op de uitnodiging in de column van D66 over de bouw van de scholen (klik hier).

Na Duidelijke beloftes op 11 april 2013 door school- én gemeentebestuur is het Pro Forma beroepschrift Raad van State op Uitwerkingsplan Zonnnehofgebied, deel 1 – ingetrokken
De Stichting kan de gemeentebestuurders na 11 april jl. niet anders dan complimenteren voor hun voortvarend beleid en acties richting alle belanghebbenden
Toegezegd is dat de school- en gemeentebestuurders de belangen van de inwoners van de omringende flats, met name die van het korte deel van de flat Jupiter, zeer goed zullen gaan behartigen. Ook zullen school- en gemeentebestuur de communicatie intensiveren om zodoende de direct betrokkenen (meer) over de toekomstige bouwplannen te informeren. Tot slot zijn door gemeentebestuurders hele concrete oplossingen aangedragen om de 7 meter overschrijding van het in het bestemmingsplan vastgestelde bouwvlak niet nodig te hoeven laten zijn. De Stichting kijkt met vertrouwen uit naar het nakomen van al deze beloftes en ziet daarin voldoende reden nu haar pro-forma beroep in te trekken.

Klik hier voor de brief en klik hier voor het gespreksverslag met de ambtenaar ruimtelijke ordening.

Pro Forma beroepschrift Raad van State ingediend op Uitwerkingsplan Zonnnehofgebied, deel 1

De Stichting heeft op 13 maart een pro forma beroep ingesteld voor het uitwerkingsplan Zonnehofgebied, deel 1. Pro forma wil zeggen een beroep zonder gronden. De Stichting wil de bouw van de scholen absoluut niet vertragen, maar ziet wel graag dat alle belangen zuiver meegewogen worden, met name die van de inwoners van de flat Jupiter, én dat recht wordt gedaan aan het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan.

De Stichting heeft daarom het initiatief genomen een afspraak met de gemeente te maken om de mogelijkheden te verkennen de scholen in het huidige uitwerkingsplan op te schuiven en zodat weer wordt voldaan aan het bestemmingsplan en er geen onnodige vertraging wordt opgelopen door een beroepsprocedure bij de Raad van State door onjuiste interpretaties van de gemeente op de wet ruimtelijke ordening.
Klik hier voor het beroepschrift

Duidelijk Duivendrecht, donderdag 28 februari 2013, v.a. 19:30 uur

Was dè unieke vergadering om uw stellige standpunt als inwoner of ondernemer over het Duivendrechtse Dorpshart overtuigend onder de aandacht te brengen. De Nota (mét het verslag van 28 feb. 13) is klaar en per mail en post verspreid. Zie ook hierboven op de pagina. Klik hier voor het beeldverslag. In het weekblad van Ouder-Amstel van 6 maart is een groot artikel opgenomen over deze avond. Klik hier voor een scan van het artikel.

Drechtje heeft heel goed geluisterd naar wat u voor haar op het plein wil. Voorlopig is het voor haar nog niet de moeite waard  haar blinddoek af te doen (het Dorpsplein is nl. tòch niet meer om aan te zien?)

Drechtje haar Naamdag – zaterdag 9 februari 2013, 11:00 uur

Het beeld op het Dorpsplein Duivendrecht kreeg na 6 1/2 jaar BESLUITELOOSHEID! eindelijk een Duidelijke Naam!
Op zaterdag 9 februari 2013, om 11:00 uur werd, na een korte bevlogen ceremonie, haar naam door de Stichting Vrienden van Duivendrecht in aanwezigheid van betrokken en daadkrachtige Duivendrechters bekend gemaakt. Klik voor het filmpje op: http://youtu.be/PrMlHBMYPS8 of klik hier voor de fotoreportage of het Drechtje naamdaggedicht. Via het  Facebookaccount van de voorzitter StVvD is dit bericht ook gepost op het Dorpshart Duivendrecht Facebookaccount. 

Uitnodiging donderdag 28 februari 2013, 20:00 uur

Dè unieke vergadering om uw stellige standpunt als inwoner of ondernemer over het Duivendrechtse Dorpshart overtuigend onder de aandacht te brengen in een nota aan de gemeente Ouder-Amstel. 
Namens de Stichting bent u van harte welkom bij deze bijzondere vergadering van en voor Duivendrechters, geleid door avondvoorziter Jo Blom 

Klik hier  voor de uitnodiging.

Uitnodiging zaterdag 9 februari 2013, 11:00 uur

Het beeld op het Dorpsplein Duivendrecht krijgt na 6 1/2 jaar eindelijk een Duidelijke Naam!
Zaterdag 9 februari 2013, om 11:00 uur wordt haar naam bekend gemaakt.
U bent van harte welkom bij deze unieke ceremonie! Klik hier  voor de uitnodiging.

Zienswijze op Uitwerkingsplan Zonnehof – deel 1 van het Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht

De zienswijze van de Stichting heeft twee onderdelen. Procedureel en inhoudelijk. Inhoudelijk doen wij 11 verzoeken aan de gemeente  en procedureel is dat 1 verzoek. 

Lees de Zienswijze op het Uitwerkingsplan  Zonnehof, deel 1 van het Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht

Inspreekactie Beeldkwaliteitsplan Zonnehof

De inspreekreactie van de Stichting is in twee onderdelen in te delen. Inhoudelijk en procedureel. Inhoudelijk hebben wij 19 aandachtspunten en procedureel 3.

Lees de schriftelijke Inspraakreactie op het Beeldkwaliteitsplan Zonnehof van 19 juli 2012

 

KANNIEWAARZIJN: 7 maart 2012 sluiting postkantoor te Duivendrecht
De stichting Vrienden van Duivendrecht staat voor GROEN en kleinschalig. Maar hoe kleinschalig ook wij willen blijven, vinden wij eveneens dat wij als dorp met 5000 inwoners een postkantoor nodig hebben voor de afhandeling van onze postzaken. Dat was te merken uit het aantal reacties dat wij binnenkregen toen het huidige postkantoor van de een op de andere dag zonder mededeling vooraf dicht was. Onderstaand de mails die wij vanuit het bestuur aan aantal zeer verontrustte en betrokken Duivendrechters verzonden hebben.

 

KANNIEWAARZIJN, lees de mails die wij vanuit het bestuur aan een aantal zeer verontrustte en betrokken Duivendrechters verzonden hebben.

Zienswijze Woonvisie 2012-2015 – Transparant toewijzingsbeleid?!

Op 5 december heeft de Stichting een Zienswijze ingediend op de Woonvisie. De gemeente is erg onduidelijk hoe de eigen beleidsruimte van sociale huurwoningen worden toegewezen. Ook blijft de gemeente volharden de grondexploitatie tussen het Zonnehofgebied en het Dorpsplein apart te zien, waardoor meerdere beleidsdoelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd.
Lees de Zienswijze Woonbeleid van 5 december 2011


Neemt nu echt niemand de regie?
Met een in 2010 aangenomen bestemmingsplan is de gemeente gestart met de uitwerking van het Zonnehofgebied. Helaas laat de invulling van het Dorpsplein op zich wachten. En, of er een échte Brede school komt, is maar de vraag.
Op donderdag 17 november heeft de Stichting ingesproken tijdens de Commissievergadering Dorpshart.

Inspreken Commissie Dorpshart op 17 november 11

Beroepsschrift bij de Raad van State ongegrond verklaard

De Stichting heeft op 14 juni 2010 met uw steun en donaties een beroepsschrift bij de Raad van State ingediend tegen het megalomane en financieel onhaalbare Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht. Kern van het beroep was het grootschalige karakter van het bestemmingsplan Dorpshart in relatie tot het dorpse en kleinschalige karakter van Duivendrecht en het ontbreken van een goede finaciele onderbouwing. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard. De Stichting vindt dat natuurlijk teleurstellend, ook omdat de Raad van State slechts beknopt is ingegaan op het grootste bezwaar van de Stichting: namelijk de financiële onhaalbaarheid van het plan. Anderzijds is de Stichting erg tevreden met de duidelijkheid die de uitspraak geeft. De Raad van State verwijst veelvuldig naar het verweer van de gemeente waarin glashelder de onderstaande toezeggingen en waarborgen worden benadrukt.

Voor het Persbericht van zondag 27 maart aan Weekblad Ouder-Amstel en de Echo (die beiden hebben geweigerd dit te publiceren) de volledige uitspraak van de Raad van State klik op onderstaande links.

Persbericht Glasheldere uitspraak Raad van State Dorpshart Duivendrecht

Scan Uitspraak Raad van State Dorpshart Duivendrecht

De behandeling bij de Raad van State was op 11 februari 2011. Onderstaand het Beroepschrift, een scan van het op woensdag 16 februari 2011 gepubliceerde artikel in De Echo Zuidoost, Duivendrecht & Driemond.  Het artikel is van de correspondent van Holland Combinatie, die aanwezig was bij de zitting bij de Raad van State vrijdag 11 februari jl. En als u  geïnteresseerd bent in de pleitnota van onze advocaat Barents Krans uit Den Haag kunt u dat ook onderstaand downloaden.  

Beroepsschrift Raad van State Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht

Scan Pleitnota Barent-Krans Beroep bij RvS Dorpshart Duivendrecht

Scan artikel Echo behandeling RvS Dorpshart 16 feb. 11

Ingezonden brief aan het Weekblad van Ouder-Amstel met verzoek tot publicatie op 9 feb. ’11 -> is 16 februari geworden
De Stichting heeft vrijdag 4 februari telefonisch contact opgenomen met de redactie van het Weekblad Ouder-Amstel en heeft aanvullend een ingezonden brief aan het Weekblad van Ouder-Amstel gestuurd. De ingezonden brief is pas gepubliceed op 16 februari 2011/ Voor de tekst van de brief zoals hij integraal is gepubliceerd klik op:
Ingezonden brief ontwikkelingsproces Dorpshart Duivendrecht voor de krant van OA van 9 feb

Ingezonden brief aan het Weekblad van Ouder-Amstel met verzoek tot publicatie op 29 sept. ’10
Voor de tekst van de brief zoals hij integraal is gepuliceerd klik op:
Ingezonden brief Dorpshart Duivendrecht voor de krant van OA van 29 sept


Op 22 juni ’10 was de eerste Raadscommissie Dorpshart Duivendrecht. Neemt de gemeente de 650 handtekeningen van de petitie overhandigd aan de burgemeester wel serieus? Oproep voor de Raadscommisie Dorpshart op 22 juni

Inspreken Commissie Ruimte 28 jan 10

Petitie Dorpshart Duivendrecht januari 2010

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan II Dorpshart

Zienswijze sept 09 ontwerp bestemmingsplan I Dorpshart

Zienswijze juli 09 concept bestemmingsplan I Dorpshart 

Kent u deze nog?
Dorpsprominenten van weleer presenteren de resultaten van een door de gemeente zelf opgezet onderzoek.
Jaartal 2005. Duivendrechters dachten toen ECHT dat er naar ze geluisterd werd.