Op deze pagina kunt u de verschillende documenten downloaden die door de Stichting zijn ingediend over omgevingsvergunningen, persartikelen, op het (voor) ontwerp bestemmingsplan Duivendrecht, etc.

Zienswijze ontwerp structuurvisie De Nieuwe Kern (Duivendrechts Kwartier)
De structuurvisie gaat voornamelijk uit van de stedenbouwkundige visie van het bureau West 8 van januari 2020. En wil met name particuliere investeerders aantrekken. Uit de teksten van betrokken overheidsinstanties en ingehuurde adviesbureaus blijken vooral de woningbouwplannen van Amsterdam, als grondeigenaar en projectontwikkelaar, het uitgangspunt te zijn. Aspecten voor behoud van historisch ecologisch waardevol groen en/of cultuurhistorische waarde van erfgoed zijn zwaar onderbelicht. Lees verder in de zienswijze, klik hier.
Op 18 november 2021 spraken de stichtingen tijdens de raadvergadering in klik hier voor hun inspreektekst.

Ontwerpbestemmingsplan Smart Mobility Hub 
Klik hier voor de zienswijze van de stichting op het ontwerp bestemingsplan Smart Mobility Hub.
En klik hier voor de bevestigingsbrief op het aangepaste ontwerpvoorstel. 

Groene Denktank voor Duivendrechts Kwartier
Ga er als kleine gemeente Ouder-Amstel als bevoegd gezag maar aanstaan om in de duiventil van het ‘heerlijk recht’ van Amsterdam, alle belangen goed te managen. Maar, laten we eerlijk zijn. Gemeente Ouder-Amstel is goed begonnen. Er is in 2019 een Groene Denktank opgericht. In dit participatietraject konden alle belanghebbende groenminnaars hun zegje doen. Dat betrof de volkstuinders, de Amsterdam Golf Course en de stichtingen. En, mét resultaat!

Klik hier voor het boekje van De Groene Denktank uit 2019

Wob-verzoek GFT-kliko’s in Ouder-Amstel

Klik hier voor het Wob-verzoek van 15 maart 2020. Het was het gesprek van de dag in 2019. Wel of niet een kliko accepteren tot en met dreigmailtjes als de kliko werd geweigerd. We zijn nog steeds razend nieuwsgierig hoe het er nu mee staat. Een oproep aan raadsleden in Drechtje van 16 november 2019 hierover het college te bevragen is niet opgepakt. Daarom hebben de stichtingen Vrienden van Duivendrecht en Vrienden van Ouderkerk dit Wob-verzoek ingediend.

Verzoek ter inzage legging van de stukken ‘Verordeningen stimuleren woningmarkt’
Het blijft een hardnekkige rode draad in onze gemeente. Het écht serieus nemen van inwoners. 
Als Stichting van Duivendrecht hebben wij in onze brief van 23 september 2019 (klik hier voor de brief) het volgende gevraagd:

  • Geagendeerde stukken van de raadscommissie ‘verordeningen stimuleren woningmarkt’ agendapunt 2b op 10 oktober 2019, aan te houden, zodat een ordentelijk inspraakproces kan worden doorlopen;
  • Op zo kort mogelijke termijn, via de geëigende kanalen, alle stukken ‘verordeningen stimuleren woningmarkt’ openbaar ter inzage te leggen, zodat alle belanghebbenden hier kennis van kunnen nemen en in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze in te dienen;
  • De leden van de Klankbordgroep Entrada schriftelijk toe te lichten wat de reden is, de marktpartijen en eigenaren wel te informeren over de stukken ‘verordeningen stimuleren woningmark’ en de leden van de Klankbordgroep niet.

Sloop rijtjes huizen bij station Duivendrecht?

Ingezonden brief n.a.v. artikel in Parool ‘Investeren in ov blijft hard nodig’ met als laatste alinea ‘sloop rijtjes huizen bij station Duivendrecht moet als optie op tafel liggen’ (4 maart 2019, pagina 2 en 3). Klik hier voor de brief.

Korenbloemstraat – blues
Plannen voor renovatie moeten passen in het dorpse karakter en recht doen aan de leefbaarheid in dat straatje en het behoud van een uniek stukje historisch Duivendrecht.
Voor de inspreektekst tijdens de commissie Ruimte d.d. 15 januari 2019, klik hier. Voor het artikel in het Weekblad Ouder-Amstel van 23 januari 2019, klik hier.

Zienswijze concept verkiezingsprogramma 2018-2022 waarvoor inwoners 4 1/2 dag de ruimte kregen te reageren
Klik hier voor de Zienswijze d.d. 6 mei 2018 op het concept coalitieprogramma waarin fundamentele zaken, zoals duurzaamheid, milieuzone, een vitaal Dorpshart Duivendrecht, een kloppend huishoudboekje, bewust? zeer vaag zijn gelaten. 

Bezwaarschrift bestemmingsplan wijziging ’t Reijgersbosch 19 mei 2017
Bij dit bezwaarschrijft is geen sprake van het dwarsbomen van gemeente of tijdelijke huisvesting van jongeren in het pand. De bedoeling van het bezwaar is te voorkomen dat de gemeente door de verkeerde functie voor het pand te vergunnen onnodige risico’s loopt. Een voorlopige voorziening zal ook niet worden aangevraagd om te opknapplannen van deze zomer tegen te gaan; het gaat zuiver om een juridisch correcte vergunning. Klik hier om het bezwaarschrijft te lezen.

Foto impressie van de inloopavond Entrada op 15 mei 2017
Ook vanwege de zeer korte aankondiging (6 dagen van te voren!) niet aanwezig kunnen zijn bij de inloopavond op 15 mei 2017?

Bijgaand via foto’s van de diverse panelen de prille?! plannen voor de woningbouw ontwikkeling van het gebied Entrada, zoals gepresenteerd. Klik hier voor de foto impressie.
Geen kantoren meer tussen metrostation Van der Madeweg en Jupiter maar een kakelverse woonwijk met zo’n 1.200 woningen! Ofwel in plaats van de (leegstaande) kantoren een extra Duivendrechtse hoogbouw kern!
Er zijn vragen te over. Hoe vindt o.a. aansluiting met de ‘oude’ woonkern Duivendrecht plaats? Dat is nog niet bekend.
Via Drechtje houdt de Stichting Vrienden van Duivendrecht de inwoners op de hoogte! 

Bouwplannen 129 (zorg) woningen in de Zonnehof
De Stichting heeft samen met een groep Zonnehofbewoners uit Saturnus en Jupiter brieven gestuurd, gesprekken gevoerd en en zienswijzen ingediend tegen de overschrijding van de bouwplannen van maar liefst ruim 40% i.p.v. de toegestane 10%. De gemeente wijst elke vorm van overleg af en kiest er bewust voor de zaak te vertragen en te juridiseren. De Stichting betreurt dat zeer, omdat zij, zoals zovele Duivendrechters heel graag wil dat de hekken en de kale stukken verdwijnen en het in de Zonnehof weer netjes wordt. Stukken zijn te downloaden via onderstaande links.

Een aantal bewoners heeft de voorzitter van de Stichting verzocht hen op persoonlijke titel bij te staan in de beroepsprocedure. Informatie over deze procedure wordt ongepersonalificeerd in een later stadium opgenomen op deze site.